Dig.do - Domain information about top sites
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Domain: dmk.ir

Popularity/access rank: Site number 2471 (.ir extension); 347652 (global rank)
Write a review about dmk.ir


Sponsored linkScreenshot: (enlarge)
Dmk screenshot

Dmk information:

TitleدÛÙا٠Ùحاسبات Ú©Ø´Ùر
Description dorsacms design by pascalsystem group
KeywordsDorsa, Portal, cms, pascal, software, hardware
URL http://www.dmk.ir Add this site to your favorite list

Sponsored link

Dmk Summary

دÛÙا٠Ùحاسبات Ú©Ø´Ùر صÙح٠اصÙÛ ÙÙاÙÛÙ Ù ÙÙررات
ÙاÙÙÙ Ø§Ø³Ø§Ø³Û ÙÙاÙÛÙ Ù ÙÙررات دÛÙا٠ÙÙاÙÛÙ ÙاÙÛ Ù ÙØ­Ø§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ ÙÙاÙÛ٠بÙدج٠سÙÙØ§ØªÛ ÙÙاÙÛ٠برÙاÙÙ ÙØ§Û Ù¾Ùج ساÙÙ ÙÙاÙÛÙ Ø§Ø¯Ø§Ø±Û Ù Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§ÙÛ Ù¾ÛÙÙد ب٠ساÛت ÙØ§Û Ùرتبط
Ùظرات Ù Ù¾ÛØ´ÙÙادات ÙÙش٠ساÛت تÙاس با Ùا
ستاد ÙØ±Ú©Ø²Û Ø¯Ùتر رÙابط عÙÙÙÛ Ù Ø§ÙÙر بÛ٠اÙÙÙÙ ÙدÛرÛت ÙÙÛ Ù¾ÙرتاÙ
جستج٠جستج٠در Ùب عÙاÙ٠ب٠...Popularity Rank of dmk.ir
Alexa Rank Alexa Rank Date
347652 2013-05-15
381696 2013-05-01
472308 2013-04-15
421669 2013-04-01
353648 2013-03-15
398297 2013-03-01
406458 2013-02-15
406760 2013-01-30
495577 2013-01-08
381528 2012-11-17
404351 2011-12-06
164787 2011-08-13
733520 2010-06-10
567803 2009-05-28
502307 2008-12-23

Access traffic rank of dmk.ir (site position)

Server IP of dmk.ir: 91.99.101.58 (hosted by Pars Online)
Domain extension: .ir (list top sites in Iran)

Sponsored link


30 images found on dmk.ir:


 • lshadow
 • top
 • hederdiv_03
 • right
 • MainPage
 • SiteMap
 • ContactUs
 • left
 • newtfainal1_07
 • shadow
 • bar
 • topr
 • tright
 • tright1
 • tleft
 • 0001
 • 00001
 • ecotehran17
 • eftetahhC
 • bright
 • bleft
 • top-right
 • top-left
 • pic1
 • bottom-right
 • bottom-left
 • book
 • kwrite
 • hand
 • audit(1)

Sites linking from it's first page to dmk.ir: (16 results found)

Links found on Dmk homepage:

 1. صÙح٠اصÙÛ
 2. ÙاÙÙ٠اساسÛ
 3. ÙÙاÙÛÙ Ù ÙÙررات دÛÙاÙ
 4. ÙÙاÙÛÙ ÙاÙÛ Ù ÙحاسباتÛ
 5. ÙÙاÙÛ٠بÙدج٠سÙÙاتÛ
 6. ÙÙاÙÛ٠برÙاÙÙ ÙØ§Û Ù¾Ùج ساÙÙ
 7. ÙÙاÙÛÙ Ø§Ø¯Ø§Ø±Û Ù Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§ÙÛ
 8. Ù¾ÛÙÙد ب٠ساÛت ÙØ§Û Ùرتبط
 9. Ùظرات Ù Ù¾ÛØ´ÙÙادات
 10. ÙÙش٠ساÛت
 11. ستاد ÙرکزÛ
 12. دÙتر رÙابط عÙÙÙÛ Ù Ø§ÙÙر بÛ٠اÙÙÙÙ
 13. ÙدÛرÛت ÙÙÛ Ù¾ÙرتاÙ
 14. ÙظÙÙرÙ٠جاÙعÙÙÙÙÙت حسÙÙابرس٠در دÙÙÙÙا٠ÙحاسبÙات ÙØ´Ùر اجÙÙÙرا ÙÙ Ø´Ùد
 15. ÙÙاÙØ´ تÙجÙÙ ÙارشÙاسا٠حÙز٠Ùا٠ÙÙ٠دÙÙا٠Ùحاسبات
 16. ÙÙدÙÙÙÙ Ùشست ÙÙئت رئÙس٠سازÙا٠اÙÙسا٠در تÙراÙ
 17. سخÙراÙ٠اÙتتاحÙ٠آÙا٠دÙتر رحÙاÙ٠رئÙس سازÙا٠اÙÙسا٠٠رئÙس Ù٠دÙÙا٠Ùحاسبات در Ùشست ÙÙئت رئÙس٠اÙ٠سازÙاÙ
 18. ÙاÙÙ٠بÙدج٠سا٠1391 Ú©Ù Ú©Ø´Ùر
 19. ÚÚ©Ûد٠گزارش تÙرÛغ بÙدج٠سا٠1388 Ú©Ù Ú©Ø´Ùر
 20. 1
 21. 2
 22. 3
 23. 4
 24. 5
 25. ÙÛزگرد ØªØ®ØµØµÛ : Ø­Ø³Ø§Ø¨Ø±Ø³Û Ø¹ÙÙکرد ٠اÙØ¯Ø§Ù Ø Ú©Ø§Ø±Ú©Ø±Ø¯ Ù Ø´ÛÙ٠آÙ
 26. Ùسخ٠جدÛد ÙصÙÙاÙ٠داÙØ´ حسابرسÛsite visit date: 2012-12-13 10:53:39
dmk.ir site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |