Dig.do provides summary information about websites
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Sat Mar 24 00:50:42 2018

Information about: mau.ac.ir
Popularity/access rank: Site number 3415 (.ir extension); 488287 (global rank)
Sponsored link

Screenshot: (enlarge)
Mau screenshot

Mau information:

TitleداÙشگا٠آزاد اسÙاÙÛ Ùاحد ÙبارکÙ
Keywordsmau, islamic azad university mobarakeh branch, ثبت ÙاÙ, mobarakeh
Address http://www.mau.ac.ir Add this site to your favorite list


Sponsored link

Mau Summary

داÙشگا٠آزاد اسÙاÙÛ Ùاحد ÙبارکÙ
صÙح٠اصÙÛ ÙرÙد اعضا ÙÙش٠ساÛت English.
دربار٠داÙشگا٠تارÛØ®ÚÙ Úش٠اÙداز ٠اÙدا٠حÙز٠Ùا اخبار داÙشگا٠آئÛÙ ÙاÙÙ ÙØ§Û Ø¯Ø§ÙشگاÙ
ÙدÛرÛت رÛاست Ùاحد ÙعاÙÙت Ùا
ÙعاÙÙت Ø¢ÙÙØ²Ø´Û ÙعاÙÙت داÙشجÙÛÛ ÙعاÙÙت Ø§Ø¯Ø§Ø±Û Ù ÙاÙÛ ÙعاÙÙت عÙراÙÛ Ø¯Ùتر ÙرÙÙÚ¯ اسÙاÙÛ ÙعاÙÙت Ù¾ÚÙÙØ´ Ù ÙÙاÙرÛ
ادار٠ک٠رÙابط عÙÙÙÛ Ø­Ùز٠Ùا
Ø­Ùز٠...Popularity Rank of mau.ac.ir
Alexa Rank Alexa Rank Date
488287 2013-05-15
453047 2013-05-01
599229 2013-04-15
820303 2013-04-01
492023 2013-03-15
218120 2013-03-01
151644 2013-02-15
186936 2013-01-30
382218 2013-01-08
725188 2012-11-17
935805 2011-12-06
662813 2011-08-13
518378 2010-06-10
431761 2009-05-28
243015 2008-12-23

Access traffic rank of mau.ac.ir (site position)

Server IP of mau.ac.ir: 93.126.41.145 (hosted by Asmanfaraz Sepahan ISDP)
Domain extension: .ir (list top sites in Iran)

Sponsored link


12 images found on mau.ac.ir:


Links found on Mau homepage:

External links:

mau.ac.ir is linking to those sites:

 1. Flash (/dorsapax/Data/Sub_0/Template/main/img/header.swf)
 2. Flash (High)
 3. Flash (transparent)
 4. تارÛØ®ÚÙ
 5. Úش٠اÙداز ٠اÙداÙ
 6. Ø­Ùز٠Ùا
 7. اخبار داÙشگاÙ
 8. آئÛÙ ÙاÙÙ ÙØ§Û Ø¯Ø§ÙشگاÙ
 9. رÛاست Ùاحد
 10. ÙعاÙÙت Ø¢ÙÙزشÛ
 11. ÙعاÙÙت داÙشجÙÛÛ
 12. ÙعاÙÙت Ø§Ø¯Ø§Ø±Û Ù ÙاÙÛ
 13. ÙعاÙÙت عÙراÙÛ
 14. دÙتر ÙرÙÙÚ¯ اسÙاÙÛ
 15. ÙعاÙÙت Ù¾ÚÙÙØ´ Ù ÙÙاÙرÛ
 16. ادار٠ک٠رÙابط عÙÙÙÛ
 17. Ø­Ùز٠ÙرÙÙÚ¯Ù
 18. Ø­Ùز٠ÙعاÙÙت ادار٠٠ÙاÙÙ
 19. Ø­Ùز٠ÙعاÙÙت Ø¢ÙÙزشÙ
 20. Ø­Ùز٠ÙعاÙÙت داÙشجÙÙÙ
 21. صÙدÙ٠رÙا٠داÙشجÙÙاÙ
 22. ÙتابخاÙÙ
 23. Ø®ÙابگاÙ
 24. ÙÛات عÙÙÛ
 25. اساتÛد
 26. رشت٠ÙØ§Û ØªØ­ØµÛÙÛ
 27. گرÙÙÙØ§Û Ø¢ÙÙزشÛ
 28. اطÙاعÛÙ ÙØ§Û Ø¢ÙÙزشÛ
 29. Ùر٠Ùا ٠آئÛÙ ÙاÙÙ ÙØ§Û Ù¾ÚÙÙØ´Û
 30. کتابخاÙÙ
 31. ÙÙاÛØ´ Ùا
 32. باشگا٠پÚÙÙشگرا٠جÙاÙ
 33. درÛاÙت عضÙÛت شاÙد
 34. دستÙراÙعÙ٠تدÙÙÙ ÙÙاÙÙ ÙصÙÙاÙ٠حسابدار٠ÙاÙÙ
 35. آئÛÙ ÙاÙÙ Ùا
 36. پرسش ٠پاسخ
 37. Ùظرات Ù Ù¾ÛØ´ÙÙادات
 38. دÙترÚ٠تÙÙÙ
 39. آدرس داÙشگاÙ
 40. Ùاب٠تÙج٠داÙشجÙÛا٠کارشÙØ§Ø³Û Ø§Ø±Ø´Ø¯
 41. تÙÙÛÙ ÙعاÙÛتÙØ§Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û ÙÛÙسا٠دÙÙ 92-91
 42. اطÙاعÛ٠کارت اÙتحاÙات ÙÛÙسا٠اÙÙ 91-92
 43. داÙشگا٠آزاد اسÙاÙÛ Ùاحد Ùبارک٠بدÙ٠آزÙÙ٠داÙشج٠ÙÛ Ù¾Ø°Ûرد
 44. تÙÙÛÙ ÙعاÙÛتÙØ§Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û ÙÛÙسا٠اÙÙ 92-91site visit date: 2013-01-09 07:37:24
mau.ac.ir site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |