Dig.do provides summary information about websites
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Sun Jun 16 20:45:10 2019

Information about: overa.rs
Popularity/access rank: Site number 591 (.rs extension); 889047 (global rank)

Overa information:

TitleOvera (view sites with similar title)
Description Sve o overi dokumenata, propisi o poslovanju pravnih subjekata, overa dokumenata, overa ugovora, mišljenja Ministarstava finansija, rada, preuzimanje privatnih i poslovnih ugovora, opštih akata i dr...
Keywordsovera, notar, notari, javni beleznik, javni beleznici, propisi, overa dokumenata, overa papira
Address http://www.overa.rs Add this site to your favorite list
Twitter @overars
Sve o overi dokumenata, javnim beležnicima i propisima
Odgovori Narodne banke Srbije na pitanja banaka u vezi s promenom Zakona o zaštiti #korisnika finasijskih usluga:... http://t.co/5NeFB5HaLW
Facebook overars


Overa Summary

overa. overa. JAVNI BELEŽNICI. Dušanov Zakonik. BESPLATNA PRAVNA POMOĆ Kontakt. overa Dokumenata.
POSLOVNO. OSNIVANJE I PRESTANAK pravnih subjekata. POSLOVANJE privrednih društava. PREDUZETNICI propisi, porezi, mišljenja.
OPŠTI AKTI i odluke pravnih subjekata. POSLOVNI UGOVORI. RAČUNOVODSTVENI AKTI. RADNI ODNOS.
PRAVILNICI I ODLUKE. POJEDINAČNI AKTI, rešenja i dr. propisi. MIŠLJENJA Ministarstva. Informacije i razno.
POREZI. OPŠTI poreski propisi i mišljenja MIF. DOHODAK – propisi i mišljenja MIF. IMOVINA – propisi i mišljenja MIF.
DOBIT- propisi i mišljenja MIF. PDV – propisi i mišljenja MIF. TAKSE I NAKNADE – propisi i mišljenja MIF.
FISKALNE KASE – propisi i mišljenja MIF. PORESKE PRIJAVE i obrasci. Poreske informacije i razno.
propisi. OPŠTI PRIVREDNI propisi. OBLIGACIONI propisi. TRGOVINSKI propisi. SPOLJNOTRGOVINSKI propisi.
DEVIZNI propisi. RAČUNOVODSTVENI propisi. FINANSIJSKI propisi. PRAVOSUDNI propisi. ŠKOLSTVO propisi.
ZDRAVSTVO propisi. RAZNI propisi. ...Popularity Rank of overa.rs
Alexa Rank Alexa Rank Date
889047 2013-05-15
919357 2013-05-01
857931 2013-04-15

Access traffic rank of overa.rs (site position)

Server IP of overa.rs: 174.121.134.67 (hosted by THEPLANET.COM INTERNET SERVICES)
Domain extension: .rs (list top sites in Serbia)

35 images found on overa.rs:


Sites linking from it's first page to overa.rs: (1 results found)

Links found on Overa homepage:

External links:

overa.rs is linking to those sites:

 1. OVERA
 2. JAVNI BELEŽNICI
 3. Dušanov Zakonik
 4. BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
 5. Kontakt
 6. POSLOVNO
 7. OSNIVANJE I PRESTANAK pravnih subjekata
 8. POSLOVANJE privrednih društava
 9. PREDUZETNICI propisi, porezi, mišljenja
 10. OPŠTI AKTI i odluke pravnih subjekata
 11. POSLOVNI UGOVORI
 12. RAČUNOVODSTVENI AKTI
 13. RADNI ODNOS
 14. PRAVILNICI I ODLUKE
 15. POJEDINAČNI AKTI, rešenja i dr.
 16. PROPISI
 17. MIŠLJENJA Ministarstva
 18. Informacije i razno
 19. POREZI
 20. OPŠTI poreski propisi i mišljenja MIF
 21. DOHODAK – propisi i mišljenja MIF
 22. IMOVINA – propisi i mišljenja MIF
 23. DOBIT- propisi i mišljenja MIF
 24. PDV – propisi i mišljenja MIF
 25. TAKSE I NAKNADE – propisi i mišljenja MIF
 26. FISKALNE KASE – propisi i mišljenja MIF
 27. PORESKE PRIJAVE i obrasci
 28. Poreske informacije i razno
 29. OPŠTI PRIVREDNI propisi
 30. OBLIGACIONI propisi
 31. TRGOVINSKI propisi
 32. SPOLJNOTRGOVINSKI propisi
 33. DEVIZNI propisi
 34. RAČUNOVODSTVENI propisi
 35. FINANSIJSKI propisi
 36. PRAVOSUDNI propisi
 37. ŠKOLSTVO propisi
 38. ZDRAVSTVO propisi
 39. RAZNI propisi
 40. PRIVATNO
 41. NEPOKRETNOST ugovori
 42. NEPOKRETNOST propisi
 43. PORODIČNI I BRAČNI – ugovori, tuzbe, sporazumi
 44. PORODIČNI I BRAČNI – propisi i sudska praksa
 45. RAZNI ugovori i akti
 46. RAZNO
 47. Korisno je da znate
 48. Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?
 49. Dokumentacija potrebna za overu
 50. Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom
 51. Administrativne takse – Tarifa
 52. Informacija o postupku legalizacije dokumenata
 53. Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
 54. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU
 55. Kalkulator za izračunavanje sudskih taksa – linkovi za kalkulator Prvog osnovnog suda u Beogradu
 56. Bračni/predbračni ugovor o imovinskim odnosima
 57. Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava
 58. PAUŠALCI-Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 59. Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi
 60. Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija
 61. Osnivanje i poslovanje preduzetnika
 62. PAUŠALCI-Grupe delatnosti u koje se razvrstavaju preduzetnici-paušalci
 63. Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
 64. Pravilnik o uslovima i načinu vodjenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 65. Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2013. g.
 66. Prihod koji ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica izdavanjem reklamnog prostora na svom internet sajtu je oporeziv
 67. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost
 68. Zakon o radu
 69. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 70. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 71. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
 72. Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa (“tehnološki višak”)-objašnjenja i modeli
 73. Presuda suda u Strazburu u slučaju nestalih beba u Srbiji
 74. Evropski format CV (curiculum vitae)
 75. Poslovne banke – linkovi
 76. Model administrativne zabrane
 77. Uvid u sudske predmete – sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova
 78. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 79. Zakon o trgovini
 80. Zakon o elektronskoj trgovini
 81. Follow @overars
 82. website statistics
 83. Isplaćivanje naknade iznad neoporezivog iznosa PP OPJ 1
 84. Poreska prijava za autorska dela PP OPJ 2
 85. Poreska prijava za isplatu dividende PP OPJ 3
 86. Porez za zakup nepokretnosti i zakup pokretnih stvari PP OPJ 4
 87. Poreska prijava za ugovor o delu PP OPJ 6
 88. Poreska prijava za stipendije i kredite PP OPJ 8
 89. Poreska prijava za prihod iz insostranstva PP OPO
 90. Ugovori i dokumenta
 91. Devizni i spoljnotrgovinski propisi


site visit date: 2013-04-17 21:52:53
overa.rs site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |